استخدام منشی.نیمه وقت و تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام منشی
نیمه وقت و تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
ار ۱۷ سال تا ۴۰ سال
جهت پاسخ گویی به تلفن و ثبت حضور غیاب
با حقوق و مزایای عالی

پیامک پاسخگو نیستیم با تشکر از تماس شما

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی