شرایط مدنظر آگهی دهنده

اپراتور تلفنی به صورت پاره وقت ، حضوری و غیر حضوری امکان فعالیت در تمام کشور جهت دریافت اطلاع بیشتر یا وقت مصاحبه شماره تماس بگذارید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی