اپراتور فرز CNC جهت شیفت شب مسلط به پاورمیل – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فقط تماس پاسخ داده میشود

قالبسازی و CNC

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور فرز CNC جهت شیفت شب مسلط به پاورمیل – استخدام فوری” به ما بگویید