باریستا و سالنکار و صندوقکار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یکنفر باریستا مسلط به بار گرم‌و‌سرد دعوت بهمکاری میشود!
شرایط کار:
۱۱ صبح شروع کار و منعطف
آشنا با بار سرد و گرم
و آرت روی لاته!
_____________________________________
سالنکار آقا و صندوقکار خانم با تجربه
نیمه وقت و فول

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا و سالنکار و صندوقکار” به ما بگویید