باریستا و سالن کار خانم بصورت پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک مجموعه معتبر در آرژانتین نیاز به سالن کار و باریستا خانم به صورت پاره و قت و تمام وقت دارد ساعت کاری شیفت روز 11 تا 17 و شیفت شب 17 تا 23 در صورت تمایل 11 تا 23
حقوق به موقع
صبهانه و نهار جهت شیفت روز و شام برای شیفت شب میهمان مجموعه
دسترسی به مترو عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی