بازاریاب و فروشنده صنایع دستی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند بازاریاب و فروشنده صنایع دستی دورکار نیازمندیم

حقوق درصدی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب و فروشنده صنایع دستی – استخدام فوری” به ما بگویید