برشکار حرفه ای – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

برشکار ماهر مجلسی دوز و چرخکار مجلسی دوز و تمیز دوز نیازمندیم۰۹۱۹۲۳۱۷۰۷۲

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “برشکار حرفه ای – استخدام فوری” به ما بگویید