به تعدادی نیروی کارواش نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیروی کارواش با سابقه کار در کارواش نیازمندیم. جای خواب و انعام

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به تعدادی نیروی کارواش نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید