به تعدادی چرخ کار و وسط کار نیاز مندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

زیگزال دوز 10 نفر

راسته دوز 30 نفر

صنعتی زن 6 نفر

وسط کار 20 نفر

وردست برشکار 5 نفر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به تعدادی چرخ کار و وسط کار نیاز مندیم – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات