به چند نفرنیرو خانم واقا نیازمندیم برای سوپرمارکت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

برای سوپر مارکت
خوش برخورد باشه
خانم نیمه وقت و تمام وقت اقا فقط تمام وقت برای اقا جایی خواب ام داریم
افزایش حقوق ام داریم
فقط تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی