به کارگر پنچرگیر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به کارگر پنچرگیر

و تعویض روغن‌ماهر

با حقوق عالی و بیمه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به کارگر پنچرگیر – استخدام فوری” به ما بگویید