به یک خیاط، نجار، رویه کوب ماهر نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت تولیدی مبل چستر به یک یا چند نفر نجار و خیاط ماهر و رویه کوب ماهر نیازمندیم
شرایط کاری به صورت کنترات میباشد
اتباع هم پزیرفته می شود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک خیاط، نجار، رویه کوب ماهر نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات