به یک نفر بازنشسته – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر بازنشسته جهت تایپ کامپیوتری نیازمندیم

(چهارراه گلوبندک)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک نفر بازنشسته – استخدام فوری” به ما بگویید