جهت بازاریابی و تبلیغات – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نفر متعهد جهت تبلیغات و بازاریابی رستوران نیاز مندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “جهت بازاریابی و تبلیغات – استخدام فوری” به ما بگویید