شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک حسابدار خانم با شراط کامپیوتر اکسل و نرم افزارکاری هلو بلد باشه مدرک حداقل لیسانس و مدرک حسابداری داشته باشه حقوق توافقی نوع قرداد تمام وقت ساعت کاری 8 تا 4:30

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابداری – استخدام فوری” به ما بگویید