شرایط مدنظر آگهی دهنده

دستیار دندانپزشک
مسولیت پذیر و منضبطو مسلط
لطفا مشخصات خود راطبق موارد زیر یا دردیوار یا پیامک کنید
نام و نام خانوادگی
سن
مجرد یا متاهل
محل سکونت
حقوق پیشنهادی
سابقه؟

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیاردندانپزشک” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات