شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام رسمی راننده
جهت انجام کارهای داخلی کارخانه و جا به جایی بین انبار

باحقوق و مزایا طبق وزارت کار+اضافه کاری
باعیدی و سنوات
بیمه تامین اجتماعی از روز اول کاری
بیمه تکمیلی از روز اول کاری

جهت اطلاعات بیشتر و مصاحبه کاری تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده ترابری و لجستیک” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات