زیگزالدوز راسته دوز وسط کارماهر خانم ( منزل)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارهای ساده پرخط تیراژ بالا تسویه ماهانه محیط زنانه به صورت خطی توافقی کسانی که چرخ راسته وزیگزال ومیاندوز در منزل دارند ومسلط به دوخت کار تریکو ونساجی هستند کار داده میشود به صورت تکمیلی یا قسمتی از کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی