شرایط مدنظر آگهی دهنده

سالن کار خانم
موجه
محدودیت سنی تا ۳۰ سال
کافه روشانو واقع در دنیای بازی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالن کار خانم” به ما بگویید