صندوقدار فستفود (صندوق دار) پاره وقت شیفت روز

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوق دار پاره وقت شیفت روز ،آشنا به برنامه سپیدز
ساعت ۱۱ تا ۱۶
فستفود حوالی فاطمی امیراباد شمالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی