صندوق دار شیف عصر و شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوق دار خانوم ساعت ۱۲تا۱۸

صندوق دارخانوم ساعت ۱۸تا۲۴

ویتر خانوم ساعت ۱۷تا ۱۱.۴۵

پیک موتوری نیم وقت

نیروساده باجای خواب

سالن کار باجای خواب

لطفا تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوق دار شیف عصر و شب – استخدام فوری” به ما بگویید