شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم نیمه وقت جهت فروشندگی پوشاک زنانه در مجتمع تجاری میلادنور شیفت صبح به اضافه پنج شنبه و جمعه تمام وقت سفته جهت تضمینفروشنده-خانم-نیمه-وقت–62e900f5214b36001c2de3b5

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی