شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند نیروی کار جهت فروشندگی در مترو نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی