فروشنده پوشاک خانم نیمه وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم
صبح 9 الی 16
عصر ۱6 الی 22
حقوق هر شیفت ۷/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
میدان ولیعصر/ضلع شمالغربی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی