شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو فروشنده خانم جهت کار در پوشاک زنانه نیاز مندیم تمام وقت و نیمه وقت .

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی