شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند نفر همکار خانوم جهت فروشندگی تلفنی نیازمندیم
سن ۲۲ تا ۳۰
تایم کاری
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ تا ۱۸
پنج شنبه ها ساعت ۹:۳۰ تا ۱۴
ایام تعطیل،تعطیل میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشندگی تلفنی” به ما بگویید