شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی خانم ماهر جهت سنگدوزی ملیله دوزی جهت کار در منزل
حوای نظام اباد وسبلان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی