شرایط مدنظر آگهی دهنده

به ۲ نفر منشی خانوم مجرد سن بین ۲۰ تا ۳۵ سال برای ۲ تایم ۹ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۰ کار املاک نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی املاک” به ما بگویید