منشی مطب در دو شیفت صبح و عصر تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کاری از ۹ صبح تا ۱ و ۴ تا ۸/۵ شب در مطب دندانپزشکی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی