منشی پاره وقت جهت پاسخگویی به تلفن

شرایط مدنظر آگهی دهنده

لطفا مشخصات و سوابق خودتان را خیلی کوتاه پیامک کنید تادرصورت تایید هماهنگی لازم صورت پذیرد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی