شرایط مدنظر آگهی دهنده

موتور سوار آشنا به امور پیک
شناخت مناطق تهران
کمیسیون 25%
درامد روزانه تا 1 میلیون تومان تمام وقت
اولویت با کسانی که به امور پیک و بار و غیره آشنایی دارند

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “موتورسوار پیک مورتوی” به ما بگویید