موتور سوار با موتور جهت دفتر پیک موتوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی همکار موتورسوار فوری نیازمندیم
تمام وقت و پاره وقت
ساعت کاری دست خودتونه
تعداد سه الی پنج سرویس در یک خط
بین موتور سوار جدید و قدیم فرق گذاشته نمیشود
در آمد روزانه یک میلیون

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی