مکانیک اتومبیل کارگر مکانیک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار مکانیک جهت کار در تعمیرگاه خودرو نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مکانیک اتومبیل کارگر مکانیک” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات