نصاب دکور فروشگاهی و غرفه سازی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سرپرست و یا نصاب دکور فروشگاهی و غرفه نمایشگاهی همراه با اکیپ کاری
محل کار کلیه شهر ها
مسلط به نصب دکوراسیون داخلی و فروشگاهی
علی الخصوص MDF
ترجیحا با ابزار و وسیله نقلیه
پرداخت حقوق و بیمه از ماه اول

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نصاب دکور فروشگاهی و غرفه سازی” به ما بگویید