همکار آقا در شغل پوشاک نیمه وقت و تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به همکار آقا (غیر دانشجو) جهت شغل پوشاک نیمه وقت و تمام وقت در محدوده فلکه اول تهرانپارس با حقوق مکفی نیازمندیم. تلفن

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی