همکار زیگزال دور و میاندوز کار و راست دوز نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ب تعدادی زیگزال دوز ماهر و میاندوزکار ماهر و راستدوز ماهر جهت همکاری در تولیدی تریکو نیاز مندیم (خطی 150

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکار زیگزال دور و میاندوز کار و راست دوز نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید