شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیک موتوری منضبط و متعهد با موتور جهت شیفت ظهر رستوران از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۶با حقوق ۶/۵ثابت با غذا و ۸تومان بدون غذا و دو روز مرخصی با حقوق در ماه در صورت عدم استفاده از مرخصی به حقوق ثابت اضافه خواهد شد
به نیروی موقت و روزانه نیاز نداریم حداقل ۶ماه قرار داد بسته خواهد شد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی