شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم
تمام وقت
۱۲ تا ۲۳:۳۰
حقوق ثابت ۸ تومان + کرایه مسیر
میانگین دریافتی ماهانه ۲۵ میلیون
نیمه وقت
۱۸:۳۰ تا ۲۴
حقوق ثابت ۴ تومان + کرایه مسیر
میانگین دریافتی ماهانه ۱۲-۱۰ میلیون

آف هفتگی+وعده غذایی

افراد بدون حاشیه و با اخلاق در اولویت میباشند

جهت هماهنگی با شماره *********** تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی