پیک موتوری عصر و صبح فروشگاه موبایل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیک فقط در محدوده پیروزی حقوق ثابت تعطیلات تعطیل حداکثر وزن بار ۱ کیلو
حقوق ثابت
پیک صبح ساعت ۱۱ تا ۴
عصر ۴ تا ۹ حقوق هر شیفت جداگانه ۵ میلیون تومان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی