چرخکار ماهر جهت کار پیراهن دوزی نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دونفر چرخکار ماهر جهت پیراهن دوزی مردانه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “چرخکار ماهر جهت کار پیراهن دوزی نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید