کاردان علوم آزمایشگاهی جهت شیفت صبح و عصر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به کاردان علوم آزمایشگاهی جهت شیفت صبح و عصر در تهران نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کاردان علوم آزمایشگاهی جهت شیفت صبح و عصر – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات