شرایط مدنظر آگهی دهنده

دو نفر نیروی خانم
اشنا به ورد و اکسل ( درصورت بلد نبودن کامل آموزش داده میشود)
منظم و دقیق
روحیه ی کاری بالا و خوش صحبت
دارای بیمه حقوق ثابت پورسانت و پاداش
ساعت کاری : ۹ الی ۴:۳۰
پنج شنبه نیمه وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی