کارگر انبار شیفت چرخشی در طول ماه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

محل کار کیلومتر 5 جاده احمدآباد مستوفی می باشد. حقوق از روز اول بیمه تامین اجتماعی از روز اول مرخصی محل استراحت وعده غذا بیمه درمان تکمیلی پرداخت به موقع هرماه ساعت کار گردشی شیفت صبح-عصر-شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر انبار شیفت چرخشی در طول ماه – استخدام فوری” به ما بگویید