کارگر ساده جهت چاپ تریکو در محدوده امین حضور تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به کارگر ساده آقا جهت چاپ تریکو برای همکاری در تهران (محدوده امین حضور) نیازمندیم.

 

تماس تا یکهفته

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده جهت چاپ تریکو در محدوده امین حضور تهران – استخدام فوری” به ما بگویید