کارگر ساده خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ب تعدادی کارگرساده خانم نیازمندیم درصورت بهترکارکردن حقوق افزایش میابد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده خانم – استخدام فوری” به ما بگویید