کارگر سوپر مارکت پاره وقت بدون بیمه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر سوپر مارکت پاره وقت بدون بیمه از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۵ ظهر و با سواد باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی