کمک آشپز و کارگر ساده تمام وقت یا پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

وردست آشپز ایرانی یا کارگر ساده جهت کار در کبابی پاره وقت و تمام وقت نیازمندم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی