کمک حسابدار خانم و آقا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کمک حسابدار  خانم / آقا

آشنایی کامل با حسابداری

با حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک حسابدار خانم و آقا – استخدام فوری” به ما بگویید