شرایط مدنظر آگهی دهنده

هماهنگی پرداخت حساب و گرفتن حساب ها
جواب گویی تلفن
مغازه داخل پاساژ نور
کار کردن با ورد و اکسل
فقط خانم
شنبه تا ۴شنبه
حداقل بین ۲۰تا ۳۰ سال
با یک روز اموزش کاملا راه میافتید
زیره نظره حساب دار انجام میشه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی