آرایشگر ماهر آقا درصدری یا اجاره صندلی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک آرایشگر ماهر یا نیمه ماهر آقا جهت کار در سالن به صورت درصدی یا اجاره صندلی نیازمندیم.
ترجیحا زیر ۳۰سال.
تماس از ساعت ۱۵:۰۰ به بعد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آرایشگر ماهر آقا درصدری یا اجاره صندلی” به ما بگویید